BOLIKOWSKI Lise

BOLIKOWSKI Lise, DNA 2021, ENSAPC. Photo : Manon Jouniaux.