DUROVRAY Emma

DUROVRAY Emma, DNA 2021, ENSAPC. Photo : Manon Jouniaux.