JEAN CLAUDE Murielle

JEAN CLAUDE Murielle, DNA 2021, ENSAPC. Photo : Manon Jouniaux.