KIM Bora

KIM Bora, DNA 2021, ENSAPC. Photo : Manon Jouniaux.