OURAHOU Bahia 2

OURAHOU Bahia, DNA 2021, ENSAPC. Photo : Manon Jouniaux.