YAMBA-GUIMBI Helène

YAMBA-GUIMBI Helène, DNA 2021, ENSAPC. Photo : Manon Jouniaux.